Atom- och kärnfysik med tillämpningar  

F3 9p, FAF 270 

Förkunskapskrav och mål, enligt kursplanen

Rekommenderade förkunskaper: Matematik: Kontinuerliga system, Fysik: Kvantfenomen och nanoteknologi. 

Prestationsbedömning: Kursens obligatoriska laborativa del utgör ett delprov om 3p. Obligatoriskt projektuppgift 1p. Skriftlig tentamen om 5p. Kursens slutbetyg baseras på den skriftliga tentamen, vilken även behandlar de laborativa delarna av kursen. 
Antal skriftliga tentamina: 1. 
Betygskala: TH 

Mål

Kursen är en viktig del i ett större kurspaket i fysik där man utgående från kvantmekanik behandlar såväl grundläggande atom- och kärnfysik som tekniska tillämpningar, t. ex. laserteknik och miljömätteknik. Kursen ska ge en bred orientering om mikrokosmos och kvantfysik, men samtidigt göra "djupdykningar" inom några valda delområden. Dels för att träna kvantmekanisk problemlösning och dels för att väcka intresse för fortsatta studier inom områdena. Genom att lyfta fram viktiga tekniska tillämpningar ska kursen visa på det ömsesidiga beroendet mellan teknik och vetenskap. Stor vikt läggs på begreppsförståelse. Studenten ska uppmuntras att aktivt diskutera, förklara och reflektera över kursens innehåll.

Kunskapsmål: Efter genomgången kurs ska studenten  

Färdighetsmål: Efter genomgången kurs ska studenten

Attitydmål: Kursen strävar efter att studenten ska